Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄟˇ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ
Hanyu pinyin měi yán bù xìn
Interpretation
詞藻華美的辭、文章,內容往往不真實。《老子》第六八章:「信不美,美不信。」清.劉熙載〈藝概賦概〉:「若美不信,玩物喪志,其賦亦不可已乎!」

︿
Top