Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄟˇ ㄗㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ
Hanyu pinyin měi zé jiàn rén
Interpretation
形容對方容貌豔麗,如鏡般光潔照人。語本《左傳.襄公二十八年》:「反陳于嶽,請戰弗許,遂來奔。獻車於季武子,美澤可以。」

︿
Top