Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄟˊ ㄇㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄡˋ
Hanyu pinyin méi mù míng xiù
Interpretation
形容面貌清明俊秀。宋.黃庭堅〈答晦夫衡州使君〉:「向見令嗣,眉目明秀,但患未得師友耳。」也作「眉清目秀」。

︿
Top