Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄚˇ ㄆㄧˋ ㄆㄞ ㄗㄞˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄟˇ ㄕㄤˋ
Hanyu pinyin mǎ pì pāi zài mǎ tuǐ shàng
Interpretation
奉承人沒有奉承到恰當的地方,有的還犯了忌諱,自討沒趣。如:「他未能察覺對方神情有異,才會馬拍在馬腿上,碰了一鼻子灰。」也作「拍在馬腳上」。

︿
Top