Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄨˇ ㄐㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄥ
Hanyu pinyin pǔ jì zhòng shēng
Synonym 普度眾生普渡眾生
Interpretation
佛家用語。指佛施展法力,援救眾生脫離苦海,使登彼岸。《太平廣記.卷一六一.張應》:「應即往精舍中,見竺曇鏡。鏡曰:『普濟眾生,但君當一心受持耳。』」也作「普濟群生」。

︿
Top