Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄨˊ ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ
Hanyu pinyin pú lún qì chuán
Interpretation
的兩側或尾部裝有如車輪式槳葉的一種,具有早期蒸汽的風貌。曾一度被廣泛使用,後被螺旋槳所代替。

︿
Top