Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ ˊ ˋ ㄧㄣˇ
Hanyu pinyin píng yuán shí rì yǐn
Interpretation
語本《史記.卷七九.范雎蔡澤傳》:「秦昭王聞魏齊在平原君所,欲為范雎必報其仇,乃詳為好書遺平原君曰:『寡人聞君之高義,願與君為布衣之友,君幸過寡人,寡人願與君為十之飲。』」南朝齊.陸厥〈奉答內兄希叔〉詩:「平原十飲,中散千里遊。」也作「平原十」。

︿
Top