Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄧㄥˊ ㄏㄢˋ ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ
Hanyu pinyin píng hàn tiě lù
Interpretation
自北平市經河南省鄭縣至湖北省漢口市的路,長一二一三公里。舊名京漢路,現大陸將本線改名為京廣路的北段。

︿
Top