Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄥˊ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄧ
Hanyu pinyin péng yǒu qī , bù kě qī
Interpretation
對於友人的妻室,應該尊重愛護,不能有非分的想法。《綴白裘.卷一.花鼓》:「(淨)大相公,怎麼樣?朋友妻,不可欺。」

︿
Top