Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄥˋ
Hanyu pinyin pò huài bàn jìng
Interpretation
爆炸體爆炸時能摧毀工事或建築等物,自爆炸體至能被摧毀範圍的距離,稱為「破半徑」。如:「這炸彈的破半徑很廣。」

︿
Top