Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄛˋ ㄎㄡˇ ㄉㄚˋ ㄇㄚˋ
Hanyu pinyin pò kǒu dà mà
Synonym 揚聲惡罵
Interpretation
以惡言大聲咒罵。《三俠五義》第九三回:「及至見面,藍驍責備為何不上山納獸。沙龍破口大罵,所有十一家獵戶俱是他一人承當。」《官場現形記》第一○回:「茶房未及開口,那女人已經破口大罵起來。」

︿
Top