Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄛˋ ㄊㄧˋ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ
Hanyu pinyin pò tì wéi xiào
Synonym 轉悲為喜
Antonym 斂笑而泣
Interpretation
涕,眼淚;破涕,停止哭泣。「破涕為笑」指停止哭泣,轉為喜笑。猶言轉悲為喜。晉.劉琨〈答盧諶詩并書〉:「時復相與舉觴對膝,破涕為笑。」《儒林外史》第一○回:「今幸見世兄如此英英玉立,可謂嗣續有人,又要破涕為笑。」

︿
Top