Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word (Niccolo Paganini)
Bopomofo ㄆㄚˋ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄋㄧˊ
Hanyu pinyin pà gé ní ní
Interpretation
人名。(西元1782~1840)義大利小提琴演奏家、作曲家。十五歲開始旅行演奏,技巧卓絕,後被譽為小提琴之王。作品有威尼斯狂想曲、女巫之舞等。也譯作「巴加尼尼」。

︿
Top