Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄆㄨˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ ㄏㄜˊ
Hanyu pinyin bù lā mǎ pǔ dé lā hé
Interpretation
河川名。南亞的大河。上源是大陸地區境內的雅魯藏布江,流經印度東北部和孟加灣,再南流與恆河會合後注入孟加灣。在迪布魯加爾以下可通航,灌溉價值僅次於恆河。

︿
Top