Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄧㄣ ˋㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ˋ
Hanyu pinyin bù yīn yī shì , bù zhǎng yī zhì
Interpretation
不親身經歷就不能增長一些知識。比喻經驗能使人增長識。《聯燈會要.卷一八.江州東林道顏禪師》:「老趙州,十八上,便解破家散宅,徒為戲論。雖然如是,不因一事,不長一。」也作「不經一事,不長一」。

︿
Top