Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄔㄤˊ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ
Hanyu pinyin bù zài cháng zhèng míng
Interpretation
發生刑案時,關係人為了洗脫嫌疑,所提出的不在現場的證

︿
Top