Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 竿
Bopomofo ㄅㄨˋ ˋ ㄔㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˇㄒㄧㄡ ㄌㄞˊ ㄋㄨㄥˋ ㄓㄨˊ ㄍㄢ
Hanyu pinyin bù shì chēng chuán shǒu , xiū lái nòng zhú gān
Interpretation
(諺語)對自己不懂的事情,不要冒充在行。《官場現形記》第三二回:「這個考語,還是請你堯翁代擬了罷。『不是撐手,休來弄竹竿』,兄弟實實在在有點來不得了。」

︿
Top