Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ˋ ㄋㄧˇ ˇㄐㄧㄡˋ ˋ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˊ
Hanyu pinyin bù shì nǐ sǐ , jiù shì wǒ huó
Interpretation
比喻雙方勢不兩立,不能共存。如:「今日決一死戰,不是你死,就是我活。」

︿
Top