Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧˋ
Hanyu pinyin bù què qì
Interpretation
忍不住、不服氣。《水滸傳》第二一回:「外人見押司在這里,多少乾熱的不氣,胡言亂語,放屁辣臊。」也作「不愜氣」。

︿
Top