Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄘㄨㄥˊ ㄇㄧㄥˋ
Hanyu pinyin bù gǎn cóng mìng
Interpretation
不敢遵從別人的命令。通常是謙抑之詞。《初刻拍案驚奇》卷二三:「令尊令堂待小生如骨肉,小生怎敢胡行,有汙娘子清心!娘子請回步,誓不敢從命的。」

︿
Top