Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ
Hanyu pinyin bù lì
Interpretation
不成立、不建立或無建樹。三國吳.韋曜〈博弈論〉:「君子恥當年而功不立,疾沒世而名不稱。」《三國演義》第五二回:「天下女子不少,但恐名譽不立,何患無妻子乎?」

︿
Top