Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧㄢˋ ㄈㄥ ˋ ㄙㄨˊ
Hanyu pinyin biàn fēng yì sú
Synonym 變風改俗
Interpretation
改變舊風俗。《史記.卷一一二.主父偃傳》:「嚮使秦緩其刑罰,薄賦斂,省繇役,貴仁義,賤權利,上篤厚,下智巧,變風易俗,化於海內,則世世必安矣。」也作「變風改俗」。

︿
Top