Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧㄢˇ ˙ㄉㄢ ㄧㄚ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ˙ㄍㄜ ㄆㄧˋ ˙ㄌㄞ
Hanyu pinyin biǎn dan yā bù chū ge pì lai
Interpretation
在任何壓力下仍都一言不發,絕不抗議。用以比喻懦弱的人。《醒世姻緣傳》第五九回:「可恨那個狄希陳,你就分辯幾句,他便怎麼置你死地?他卻使那扁擔也壓不出個來。」

︿
Top