Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧˋ ㄧㄢˊ
Hanyu pinyin bì yán
Interpretation
  1. 邪辟的語言。《荀子.正名》:「凡邪說辟言之離正道而擅作者,無不類於三惑者矣。」《韓非子.飭令》:「廷雖有辟言,不得以相干也。」
  2. 迴避惡言。《論語.憲問》:「賢者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。」

︿
Top