Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧˋ ㄓㄡˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ
Hanyu pinyin bì zhòu zuò yè
Interpretation
以白作夜間。指日夜生活顛倒。《詩經.大雅.蕩》:「式號式呼,俾作夜。」《文明小史》第四四回:「又說他每天總要睡到下午才起來,有俾作夜,公事廢弛各等語。」

︿
Top