Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄥ ㄆㄚˊ ㄉㄧㄠˋ ㄎㄠˇ
Hanyu pinyin bēng pá diào kǎo
Interpretation
剝掉衣服,以繩索捆綁,吊起來拷打的刑罰。《警世通言.卷三七.萬秀娘仇報山亭兒》:「押下司理院,繃爬吊拷,一一勘正。」也作「繃扒吊拷」。

︿
Top