Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄢˋ ㄅㄢˋ ㄌㄚ ㄌㄚ
Hanyu pinyin bàn bàn lā lā
Interpretation
不完整,沒有全部完成。如:「這篇稿子寫了個半半就被擱在一旁了。」

︿
Top