Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄤ ㄓㄥˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ
Hanyu pinyin yù bàng xiāng zhēng , yú rén huò lì
Interpretation
比喻雙方持不下,而使第三者獲利。參見「鷸蚌相持,漁人得利」條。《冷眼觀》第二○回:「好在是他們抱的兒子當兵不肉疼,苦有大家來吃,便宜只是幾個少數人去討,這不同鷸蚌相,漁翁獲利嗎?」

︿
Top