Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄑㄧㄣˊ ㄍㄨˋ ㄗㄨㄥˋ
Hanyu pinyin yù qín gù zòng
Interpretation
想要擒住或控制對方,卻故意先放鬆,讓對方鬆弛戒備,使更容易就範。《二十年目睹之怪現狀》第七十回:「大人這裡還不要就答應他,放出一個欲擒故縱的手段,然後許其成事,方不失了大人這邊的門面。」

︿
Top