Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˋ ㄌㄡˊ ㄐㄧㄣ ㄍㄜˊ
Hanyu pinyin yù lóu jīn gé
Interpretation
形容宮室樓閣精緻華麗。《孤本元明雜劇.陰山破虜.第三折》:「玉樓閣號天庭,日月光輝顯大明。」也作「玉樓殿」、「玉樓」。

︿
Top