Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˇ ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄙㄢˋ
Hanyu pinyin yǔ líng xīng sàn
Interpretation
形容事物如雨點星辰一般疏落的散開。《水滸傳》第五七回:「殺的大敗虧輸,雨零星散。」

︿
Top