Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄠˋ ㄌㄧㄢˋ
Hanyu pinyin bào liàn
Interpretation
強行取財物。《新唐書.卷一三○.列傳.楊瑒》:「瑒始為麟游令,時竇懷貞大營金仙、玉真二觀,檄取畿內嘗負逆人貲者,暴之以佐費,瑒拒不應。」《宋史.卷三三九.列傳.蘇轍》:「故事作之日,無暴傷財之患,事定之後,徐補其闕,兩無所妨。」

︿
Top