Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄤˋ ㄑㄧㄣˇ ㄈㄟˋ ˊ
Hanyu pinyin wàng qǐn fèi shí
Interpretation
因專心於某事而忘了飲食、睡覺。形容專心努力工作或學習。也作「廢寢忘餐」。

︿
Top