Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄠˋ ㄊㄧㄢˇ ㄑㄧㄥ ㄕㄥ
Hanyu pinyin bào tiǎn qīng shēng
Interpretation
任意蹧蹋生命,輕易尋短。《紅樓夢》第三三回:「大約我近年於家務疏懶,自然執事人操剋奪之權,致使出這殄輕生的禍患。」

︿
Top