Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄥˋ
Hanyu pinyin bào fēng bàn jìng
Interpretation
颱風行進時右側半圓風力特強的區域。

︿
Top