Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄣˊ ㄇㄥˊ ㄗㄡˇ ㄋㄧㄡˊ ㄧㄤˊ
Hanyu pinyin wén méng zǒu niú yáng
Interpretation
蚊蟲、虻蟲能驅使羊奔跑。比喻小能制大。漢.劉向《說苑.卷一六.談叢》:「蠹蝝仆柱梁,蚊虻走羊。」

︿
Top