Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄢˋ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ
Hanyu pinyin wàn jīn bù huàn
Interpretation
即使別人出萬金的價錢,也不出讓。形容非常珍貴。宋.辛棄疾〈菩薩蠻.萬金不換囊中術〉詞:「萬金不換囊中術,上醫元自能醫國。」

︿
Top