Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ
Hanyu pinyin wèi xīng dǎo háng
Interpretation
利用航海衛星發信的電波,經電子計算機演算以決定船位,並予自動記錄的導航方式。

︿
Top