Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄇㄣˊ ㄓㄣˇ
Hanyu pinyin wèi xīng mén zhěn
Interpretation
以一大醫療機構為中心,在社區內距此中心較遠的各人口密集區設立門診部,使社區內各處居民都能便於取得醫療服務的門診方式。

︿
Top