Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄟˊ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ
Hanyu pinyin wéi rán bù dòng
Interpretation
穩如泰山,屹立不搖。《淮南子.詮言》:「至德道者若丘山,然不動,行者以為期也。」也作「巍然不動」。

︿
Top