Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄟˊ ㄌㄧˋ ˋ ㄘㄨㄥˊ
Hanyu pinyin wéi lì shì cóng
Interpretation
一心一意只追求利益,而不顧其他。《魏書.卷七七.辛雄傳》:「王秉麾閫外,唯利從,見可而進,何必守道。」北齊.魏收〈為魏孝靜帝伐元神和等詔〉:「狡猾反覆,唯利從。」也作「惟利」。

︿
Top