Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˇ ㄒㄧㄥ ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ
Hanyu pinyin wǔ xīng shàng jiàng
Interpretation
上將當中階級最高的軍官。肩章或領章為五顆星,故稱為「五星上將」。

︿
Top