Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˊ ˊ ㄎㄠˋ
Hanyu pinyin wú yī wú kào
Synonym 孤苦伶仃舉目無親
Interpretation
孤苦伶仃,無所依靠。《醒世恆言.卷三五.徐老僕義憤成家》:「遺下許多兒女,無依無靠!」《紅樓夢》第二六回:「如今父母雙亡,無依無靠,現在他家依棲。」也作「無靠無依」。

︿
Top