Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄠˇ ˊ ㄓㄨㄥ ˋˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ
Hanyu pinyin bǎo shí zhōng rì , wú suǒ yòng xīn
Interpretation
整天吃得飽飽的,什麼事也不想,什麼事也不做。語出《論語.陽貨》:「飽食終,無所用心,難矣哉!」比喻無所事事。漢.王充《論衡.別通》:「有才能之稱者,非有飽食終,無所用心也,不說五經,則讀書傳。」

︿
Top