Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄤˋ ㄔㄞˇ ˙ㄗ
Hanyu pinyin yàng chǎi zi
Interpretation
舊時婦女刺繡放置花樣的子。也作「樣兒」。

︿
Top