Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 貿
Bopomofo ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄇㄠˋ ˋ
Hanyu pinyin bǎo hù mào yì
Interpretation
國家為保護本國產業,以限制他國輸出產品進口所實施的貿保護措施。包括課稅、配額或行政措施等方式。參見「保護主義」條。

︿
Top