Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄢˊ ㄍㄨㄟ ˊ ㄏㄠˇ
Hanyu pinyin yán guī yú hǎo
Interpretation
歸於和好。《左傳.僖公九年》:「凡我同盟之人,既盟之後,言歸于好。」《三國志.吳書.吳主權傳》裴松之注引《吳書》曰:「信恃舊盟,言歸于好,是以不嫌。」也作「言歸和好」、「言歸於好」。

︿
Top