Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄠˊ ㄨㄟˇ ㄑㄧㄡˊ ˊ
Hanyu pinyin yáo wěi qiú shí
Interpretation
  1. 動物搖著尾巴,向人乞討食物。文選.司馬遷〈報任少卿書〉:「猛虎在深山,百獸震恐。及在檻阱之中,搖尾而求食,積威約之漸也。」
  2. 比喻人阿諛諂媚,巴結人以謀利。如:「看他整天跟在老闆的後面拍馬屁,搖尾求食的醜態,真令人噁心!」

︿
Top