Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˇ ˊ ˋ ˊ
Hanyu pinyin yǐ yí zhì yí
Interpretation
利用外族或外國之間的矛盾,使其互相衝突,削減力量,以便控制或攻伐。《明史.卷一六六.張祐傳》:「以,可不煩兵而下。」也作「」、「」。

︿
Top