Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄢˊ ˇ ㄉㄧㄥˋㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ˊ
Hanyu pinyin yī yán yǐ dìng , qiān jīn bù yí
Interpretation
比喻說話算話,不隨意更改。《初刻拍案驚奇》卷二三:「一言已定,千不移。吾已許故人之子,豈可因他無信,便欲食言?」

︿
Top